‘Muso o fasolloa lihanaboi

KA BAQOTSI BA RONA

Maseru –Lekhotla le phahameng le fasollotse ‘muso mahlahahlela ka hore K’hasete ea meputso e mecha ea basebetsi ba lifeme eka phatlalatsoa, leha e le hore nyeoe ea mantlha ea mekhatlo ea bahiri e tla nne e mameloe ka nako ea eona.

Qeto ena e fihletsoe ka Labohlano thapama, kamor’a hore ‘muso le mekhatlo ea basebetsi e iphumane e tšoere phupe ka lefe litabeng tsa nyollelo ea meputso, e ileng ea phephetsoa khotla ke bahiri, le hore basebetsi ba ntšetse boitseko ba bona mebileng ea teropo le ho baka merusu libakeng tse fapaneng.

Basebetsi ba bile ba ikana hore ha ho mosebetsi o tlang ho tsoelapela ka lifemeng ebang meputso e mecha esa etsetsoe k’hasete ea molao hore ba be le tiisetso ea hore e tla kena tšebetsong. Kamor’a hore ‘muso e etse phatlalatso ea nyollo ea moputso o ka tlaase-tlaase lifemeng hore ebe M2000.00 bekeng ea ho feta, mekhatlo ea bahiri e ile ea nkela ‘muso khikhitha ka lekhotleng ka le reng ha hoe a lateloa methati e nepahetseng hore ho ne ho ka phatlalatso nyollelo eo. Bahiri ba bile ba kopa hore lekhotla le fase ‘muso matsoho hore k’hasete e se phatlalatsoe qetong eo ea ho nyolla sekepela sa moputso oa mathomo ka lifemeng.

Ke ho moo ‘muso le mekhatlo ea basebetsi e ileng ea mathelakhotla hore ho mpe ho seke hoa fasoa phethehatso ea molao le hore nyeoe e tle e buuoe bonyane bophethahatsi bo se bo behiloe pejane meputsong ea basebetsi ba neng ba se ba bonahala ba tsoile tseleng ke khalefo.

Letsatsi pele ho mameloa ea seka-nyeoe ena, ‘muso ka komiti ea matona, le baetapele ba basebetsi ba qetile lihora-hora, ho fihlela bosiu, ba ikoalletse ho ka fihlela qeto ea ho theola basebetsi moea, le hore ba emisa ka matšolo a boipelaetso, a neng ase a nametse ka thoko ho lipallo tsa boipelaetso bo joalo, ka ho kenakenana le ba seng boipelaetsong, ho koala mebila ka majoe le lithaerer tse tukang, ekasitana le ho bina lipina tse hobosang le ho rohaka ba bang ba keta-pele ea puso, ho kenyelletsa letona la Bosebetsi, le tse ling tse neng li sa jese lethoehelang.

Ho boetse ha pshatloa lithepa tsa beng ba tsina tse kang makoloi, likhoebo le ma-ha-batho feela, boipelaetsong bona. Ha sa le joalo, motlatsi oa tona-kholo, Mohlomphei Monyane Moleleki, o ile a tšoela ka mathe ketsahalo e oho eona, koloi ea Motlotlahi e ileng ea betsoa ka majoe ke bona baipelaetsi ban aka nq’a ea Ha Tsolo, moo ho bileng ha tlalehoa le leng la majoe ao a ile a otla koloi e neng e palangoe ke ena Motlotlehi le Mofumahali, ha ba ne ba orohela hae Matsieng.

Moleleki o boletse hore ketsahalo ena e sota ha eka tlohelloa feela, eka ruta ntsi, ‘me a re mafapha ohle a phethiso ea molao le toka, a se a laetsoe hore a fihlelle sehlohlolo sat aba ena, le hore ea betsitseng lejoe leo, kapa ba ileng ba betsa ba tlisoe kapel’a makhotla hot la ikarabella.

Moleleki obile a re ‘muso o se o ile oa ea kopa tšoarelo ntlong ea Borena bo Boholo, le ho kopela baetsi ba liketso tseo tšoarelo, empa a re ‘muso o lokela ho tiisa letsoho litabeng tsena. A boela a nyatsa ka matla hore ketso ena ea baipelaetsi e batlile kenya balebeli ba Batlotlehi molekong ka hore na ebe ho ne ho lebelletsoe hore masole ao a arabele joang ha likoloi tsa Motlotlehi li betsoa ka majoe.

“Re mpe re lebohe ka tsela e hlollang eo masole aoa ileng a inahana ka teng. Hoja ke tsatsi le leng re ka be re bua lisele,” ke eena eo. O boetse a supa hore leha ‘muso o tšehetsa litaba tsa basebetsi leho ba hlomphela tokelo ea bona ea ho itseka, ba mpe ba etse tseo ka boitlhompho le boinahano bo tebileng, esere ba neloa ke sefako sa linehella.

Default Basic Success warning Info Danger Primary

Related Posts you may like

Popular Post