BOHANYETSI BO JETHOHA KOLOI E MATHA

MOTLALEHI OA RONA

Mekha ea bohanyetsi e supile ha e keke ea hlola e ikamahanya le leeto la “muso la tlhophp-bocha, ebang puso e etelletsoeng pele ke Tona-Kholo Thabane e ntse e tsitallela hore ba palehong ba khutlisetsoe hae ka phutho ea metse bat lo arabela matjala a bona. ‘Mokeng oa baphatlalatsi o bileng har’a beke e fetang, ba bohanyetsi ba supa ha liteko tse seng li hatetse pele haholo hore moetapele oa Nonyana e Kholo, Mohl. Mothejoa Metsing a khutlisetsoe hae tlas’a molao oa phapanyetsano ea botšoaruoa lipakeng tsa Lesotho le Afrika Boroa, e le eat se ling tse ka sehloohong ho thunthetsa mekutu ea kaho-bocha ea khotso Lesotho.

Lehoja ‘muso oa Lesotho o lekile ho supa ka makhetlo hore o keke oa kena-kenana le litsi tsa kabo ea toka litabeng tsena o ‘nile oa bontša hore ke thahasello ea oona hore bohle bat le ba nke seabo tlhopho-bocheng le hore ba ileng makholela ba boele hae, empa ebang ba ena le litaba makhotleng, teng ba tle ba li arabele.

H’a bua ‘mokeng oa batlalehi ba litaba, Motlatsi oa Moetapele oa DC, Mathibeli Mokhothu, ea neng a tlatsitsoe ka baetapele ba Khoetsa, le NIP ekasitana le baemeli ba mekha e meng ea Congress e le meng ea bohanytsi e sa kenang ka Paramenteng, o supile ha ‘muso oa Dr. Thabane o phela bofosisa ka hore ka n’qena o batla lipuisano empa ka n’qena o kena-kenana le botsitso ka ho sola makhotla ekasitana le bona bohanyetsi.

Har’a tse ling ba boetse ba supa ha ‘muso o entse setšehisa litabeng tsa toka ka hore ebe Moahloli e Moholo o ntse a tongtontšoa ke matona ha ka ho le leng ‘muso o khethile leqheku ho etella pele office ea boeletsi bo boholo ba molao. Bekeng e fetang moifo oa ‘muso o ne o lekela ho ea tšoara lipuisano le moetapele oa LCD ea ntseng a le palehong ho la Afrika Boroa, empa ha be ho se ho hlaha tsena tse bolutunyana tsa thisa.

Bohanyetsi bo se bo ile ba leka ka makhetlo ho teka moteholla oa lipehelo ho ‘muso hore ho tle ho kenoe lipuisanong ke bohle empa ha ho eso be le ntla-kemo ea moshoelella litabeng tsena. Leha o ile oa araba mona le mane ka tse ling tsa lipehelo, o ne o ile oa makalla litaba tse kang tsa hore masole a ka litlamong a emetseng linyeoe a lokolloe, lea hore ho thonngoe ‘musonoa kopanelo.

Litaba tsena tsa morao-rao ke tsa tse ling tse tšoentseng Basotho ba boileng lipolotiki ba li shebetse thokoana, ka leng reng bapolotiki banaha en aba bonahala ba batla ho tlolisana khati ka sechaba. “Ha re utloe hore na hothoe ho batloang khetlong lena. Rona re khethile re qetile ke hore Thabane a buse, ebang a hloleha a bolele, re khethe e mong,” ho boletse joalo ke emong oa bashebelli a bile a supa hore ho hloleha ha ‘muso ho nka liqeto ke ho supa hore o selehe.

Ba bang bona ba supile ka khalefo hore ba keke ba hlola ba nka karolo litabeng tsa lipolotiki tsa Lesotho ebang le lekhetlong lena ‘muso o tla sitoa ho tlisetsa Basotho khotso. “Re utloile re tenehile ke ntho tsena tse sa eeng pele kapa morao, ba ichebile bo bona, ba leletse ka rona,” ba supa joalo ka khalefo.

Hoba Mokhothu a khutlele hae kamor’a hore le eena a be palehong, Metsing o ne a se a setse a le mong ho bapolotiki ha ba bang e le liofisiri tse puso ea mehleng ka sepoleseng le ka mautloeleng.

Default Basic Success warning Info Danger Primary

Related Posts you may like

Popular Post